Saturday, 24 September 2011

Shri Asthavinayak Vandana

Swasti Shri Gananayakam Gajamukham Moreshwara Siddhidam Ballalam Murudum
Vinayaka Maham Chintamanim Thevaram | Lenyadrim Girijatmajam Suvaradam
Vighneshwara Ojharam Grame Ranjananamake Ganapatihi

|| Kuryat Sada Mangalam ||