Thursday, 17 September 2015

।। गणपति स्तोत्रम् ।।

।। गणपति स्तोत्रम् ।।

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय , लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय ।
नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय , गौरीसुताय गणनाथ नमोस्तुते ।।

भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय , सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय ।
विद्याधराय विकटाय च वामनाय , भक्तप्रसन्न वरदाय नमोनमस्ते ।।

नमस्ते ब्रह्‌मरूपाय विष्णुरूपायते नमः , नमस्ते रूद्ररूपाय करि रूपायते नमः ।
विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्‌मचारिणे , भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः ।।

लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय, निर्विध्नं में कुरू सर्व कार्येषु सर्वदा ।
त्वां विन शत्रु दलनेति च सुंदरेति , भक्तप्रियेति शुभदेति फलप्रदेति ।।

विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवंति , तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेवि ।
अनया पूजया सांगाय सपरिवाराय , श्री गणपतिम समर्पयामि नमः ।।

।। जय गजानन महेश ।।